предстоящо заседание на ОИК:

17:30
20.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.

      Регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове се извършват съгласно Решение № 2122-МИ и Решение № 2460-МИ от 18 септември 2023г.на ЦИК 

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор.
 2.  предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
 3.  заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);
 4.  кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа)
 5.  пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

 Предложенията  за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят на хартиен и на електронен носител, в структуриран вид  във формат EXCEL /съдържащ три отделни страници за всеки вид избор/ - ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК 

За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  

14.09.2023

СПИСЪК С НОМЕРАТА И АДРЕСИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Номер на избирателната секция

Адрес на избирателната секция

 

№ 100500001

 

I-ва Избирателна секция гр. Бобошево, Читалище ,,Лоза“ – II етаж, ул. ,,Единство“ 1

 

№ 100500002

II-ра Избирателна секция гр. Бобошево, Читалище ,,Лоза“ – I етаж, ул. ,,Единство“ 1

№ 100500003

III-та Избирателна секция с. Слатино, зала в кметството, ул.,, Божур“ № 33

№ 100500004

IV-та Избирателна секция с. Усойка, в читалището, ул. ,,Св. Иван Рилски“ № 4

 

№ 100500005

V-та Избирателна секция с. Блажиево, помещение в кметството, ул.,,Св.Иван Рилски“ № 2

 

№ 100500006

VI-та Избирателна секция с. Висока Могила (с. Висока Могила, с. Циклово, с. Сопово), помещение в кметството на с. Висока Могила

№ 100500007

VII-ма Избирателна секция с. Вуково, помещение в кметството

№ 100500008

VIII-ма Избирателна секция с. Доброво, помещение в кметството

№ 100500009

IX-Избирателна секция с. Скрино, помещение в училището

 

№ 100500010

X-та Избирателна секция с.Бадино (с.Бадино, с. Каменик), помещение в кметството на с. Бадино

11.09.2023

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Бобошево

ВАЖНО ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

     Инициативният комитет в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Бобошево заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

     В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

    Общинска избирателна комисия Бобошево  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

          ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН от 09.00 ч. до 17.00 ч. на адрес: сградата на НЧ „Лоза“ – ІІ-ри етаж - Заседателната зала, намираща се в гр. Бобошево, Община Бобошево, ул. "Единство" № 1.

           ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ от 11 септември 2023 г. до 18 септември 2023 г.  включително.

11.09.2023

Регистрация на партии и коалиции в ОИК Бобошево

ВАЖНО ЗА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

   Партиите и коалициите в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Бобошево -   Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

   Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

    В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Бобошево, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинска избирателна комисия Бобошево извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

 

        ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН от 09.00 ч. до 17.00 ч. на адрес: сградата на НЧ „Лоза“ – ІІ-ри етаж - Заседателната зала, намираща се в гр. Бобошево, Община Бобошево, ул. "Единство" № 1.

         ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ от 11 септември 2023 г. до 18 септември 2023 г.  включително.

11.09.2023

Регистрация на местните коалиции в ОИК Бобошево

ВАЖНО ЗА МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

 

   В ОИК Бобошево се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

   Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

    За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

   Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинска избирателна комисия Бобошево извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

     ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН от  09.00 ч. до 17.00 ч. на адрес: сградата на НЧ „Лоза“ – ІІ-ри етаж - Заседателната зала, намираща се в гр. Бобошево, Община Бобошево, ул. "Единство" № 1.

      ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ от 11 септември 2023 г. до 18 септември 2023 г.  включително.

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 40-МИ / 18.09.2023

  относно: Регистрация в Общинска избирателна комисия - Бобошево на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, за участие в Изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. в община Бобошево.

 • № 39-МИ / 18.09.2023

  относно: Регистрация в Общинска избирателна комисия - Бобошево на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, за участие в Изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. в община Бобошево.

 • № 38-МИ / 18.09.2023

  относно: Регистрация в Общинска избирателна комисия - Бобошево на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, за участие в Изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. в община Бобошево.

всички решения