11.10.2022

Съобщение

            Общинска избирателна комисия Бобошево уведомява, че срещу Иван Борисов Маринов е постъпил Сигнал с изх. № 2785/16.09.2022 г. и наш вх. № 219/16.09.2022 г. от Крум Маринов – Кмет на община Бобошево, с който уведомява Председателя на ОИК Бобошево, че общинският съветник Иван Борисов Маринов, избран от листата на Коалиция „БСП за България“, отсъства от три поредни заседания на Общински съвет Бобошево.  От представените материали от Председателя на ОбС Бобошево е видно, че Иван Маринов е отсъствал от три заседанията, а именно тези на 28.07.2022 г., 25.08.2022 г. и 05.09.2022 г., които са поредно проведени.

            Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината.

            На основание чл. 30, ал. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация в 3-дневен срок от уведомяването с настоящото съобщение Иван Маринов може да направите писмено възражение пред Общинска избирателна комисия Бобошево с адрес: гр. Бобошево, ул. „Иван Кепов” № 3, тел. за контакт: 0877 870834.

 

            На основание чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс настоящото съобщението  се счита за връчено след изтичане на 7-дневен срок от публикуването му в сайта на ОИК Бобошево - https://oik1005.cik.bg/mi2019/messages и обявяването му на „Информационно табло“, находящо се на адрес: гр. Бобошево, ул. „Иван Кепов" № 3, партерен етаж в сградата на Общинска администрация Бобошево.

 

Публикувано на 11.10.2022 г. в 17:47 часа

08.11.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- БОБОШЕВО

СЕ ПРЕМЕСТИ В СГРАДАТА НА УЛ. „ИВАН КЕПОВ“ №3

ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА: 0877 870 834

05.11.2019

Съобщение

До всички кметове на кметства, общински съветници и кмет на община- на 06.11.2019г. от 14:00 часа в малката зала НЧ „Лоза- 1870“ ще се състои полагане на клетва от избраните по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

01.11.2019

Съобщение

  Общинска избирателна комисия – Бобошево утвърждава график за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини на 02.11.2019г. от членове на Общинска избирателна комисия – Бобошево, съвместно с Общинска администрация – Бобошево за провеждане на втори тур за избор на кмет на кметство и кмет на община, а именно:

 

Маршрут № Час на получаване на изборните книжа

Избирателна секция

1 16:30 часа 100500009, 100500010, 100500008
2 17:00 часа 100500003, 100500004, 100500005
3 17:30 часа 100500006, 100500007, 100500011
4 18:00 часа 100500001, 100500002, 100500012

 

30.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Бобошево публикува графичен файл на одобрени бюлетини по видове избори за Втори тур  на 3 ноември 2019 година:

Образец на Бюлетина за Кмет на Община Бобошево

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Блажиево

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Слатино

29.10.2019

Съобщение

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ

 

    Всеки кандидат за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати за съответния вид избор, може да обжалват решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването на решението.

   Жалбата се подава чрез общинската избирателна комисия в два екземпляра. Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа имената и адреса, телефон, факс или електронен адрес.

   Общинската избирателна комисия изпраща жалбата и преписката към нея на съответния административен съд в тридневен срок от получаването и заедно с решението, което се оспорва.

   Жалбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго

23.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Бобошево обявява телефонен номер за приемане на сигнали и нарушения в изборния ден на 27 октомври 2019г. - 0877440648

23.10.2019

Съобщение

     Общинска избирателна комисия – Бобошево утвърждава график за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от членове на Общинска избирателна комисия – Бобошево, съвместно с Общинска администрация – Бобошево, а именно:
 
Маршрут № Час на получаване на изборните книжа

Избирателна секция

1 16:30 часа 100500009, 100500010, 100500008
2 17:00 часа 100500003, 100500004, 100500005
3 17:30 часа 100500006, 100500007, 100500011
4 18:00 часа 100500001, 100500002, 100500012

 

15.10.2019

Съобщение

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА БОБОШЕВО

         ОИК БОБОШЕВО УВЕДОМЯВА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОШЕВО, ЧЕ НА 22  ОКТОМВРИ 2019 - ВТОРНИК - ОТ 17.30 ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ.

       ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МАЛКАТА ЗАЛА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЛОЗА 1870", ГР. БОБОШЕВО.

       ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ РЕГИСТРАЦИЯ ПО СПИСЪК.

       САМО РЕГИСТРИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В ОБУЧЕНИЕТО.

08.10.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАЛИ  В ОИК -  БОБОШЕВО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

 

Регистрацията на застъпниците в изборите за общински съветници и кметове ще се извършва по реда на Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК.

 

Формата на таблицата за застъпници  може да изтеглите от ТУК:

 • Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 74-МИ от изборните книжа/.

Към предложението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в еxcel формат.

Формата на таблицата на заместващи застъпници може да изтеглите от ТУК:

 

С Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК е определен реда за участие на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Формата на таблицата за упълномoщени представители може да изтеглите от ТУК:

08.10.2019

Съобщение

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Указанията може да изтеглите от ТУК.

07.10.2019

Съобщение

НАЧИН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА СИК

 

             В случай, че дадено лице, което е назначено в състав на секционна избирателна комисия, не желае да участва при произвеждането на избора за общински съветници и за кметове, насрочен на 27 октомври  2019г.,  то същото следва да подаде заявление до Общинска избирателна комисия – Бобошево , с което да заяви, че желае да бъде освободено от състава на секционната избирателна комисия.

             В заявлението следва да се посочи номера на секционната избирателна комисия, както и  заеманата длъжност.

            Промяната в състав на секционна избирателна комисия се взема с отделно решение на ОИК, с което се освобождава отказалият се член и се назначава нов, по предложение на партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната. 

            Партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната, чрез своите представители  следва да подаде  в ОИК  писмено предложение, съдържащо три имена, ЕГН, длъжност и телефон за контакт на предложения за назначаване член на СИК. 

 

Примерно заявление можете да изтеглите от тук

07.10.2019

Съобщение

     Във връзка протоколно решение и писмо изх.№ МИ-15-697/05.10.19 от ЦИК, ОИК-Бобошево публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор, за изборите насрочени за 27 октомври 2019 година.

Образец на Бюлетина за общински съветници

Образец на Бюлетина за Кмет на Община Бобошево

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Блажиево

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Слатино

23.09.2019

ПОКАНА

       На 25.09.2019г. от  13:00ч. в гр. Бобошево, ул.”Единство” №1, ет.2, заседателна зала на Общинска избирателна комисия Бобошево  ще определи, чрез жребий реда за представяне на диспутите по регионалните радио-и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните  в ОИК Бобошево за участие в  изборите  за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

 

      Общинска избирателна комисия Бобошево кани всички представители на регистрираните в ОИК Бобошево  партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.

 

 

 

 

Председател:

                    /Веска Костадинова- Михалчева/

16.09.2019

Съобщение

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ/МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ ДАВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПОЛЗВА СЛЕДНИЯ ФАЙЛ : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОИК  КОЙТО ФАЙЛ ДА СЕ ПОДАДЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ, КАТО ЕДНО ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЦИК КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 62-МИ , С КОЕТО СЕ ЗЯВЯВА КАНДИДАТСКАТА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕД ОИК. 

12.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на Общинска избирателна комисия Бобошево на 14.09.2019г. от 11.00 часа.

10.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на Общинска избирателна комисия Бобошево на 11.09.2019г. от 18.00 часа.

07.09.2019

Съобщение 3

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОИК И ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

       Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Бобошево

      Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Бобошево заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

     В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

     Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

      Общинската избирателна комисия Бобошево  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16  септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 04 септември 2019 г. до 16 септември 2019 г.,  включително.

07.09.2019

Съобщение 2

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОИК И ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

     Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Бобошево  –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

    Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

    За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

    В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

   Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Бобошево , когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

    Общинската избирателна комисия Бобошево извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 04 септември 2019 г. до 16 септември 2019 г., включително.

07.09.2019

Съобщение 1

Регистрация на местни коалиции в ОИК БОБОШЕВО

    В ОИК Бобошево се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

    Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

   Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е   самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

    Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

   Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

   За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

    Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

     Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

    Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 04 септември 2019г. до 16 септември 2019г.  включително.

05.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на Общинска избирателна комисия на 09.09.2019г. от 18.00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 140 / 31.08.2023

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на избран за общински съветник следващия в листата на МК СДС (НФСБ, ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ВОЛЯ)

 • № 139 / 22.10.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник следващия от листата на Коалиция „БСП за България“

 • № 138 / 22.10.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на Иван Борисов Маринов, избран за общински съветник в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27 октомври 2019 год.

всички решения