Общинска избирателна комисия Бобошево


РЕШЕНИЕ
№ 138
Бобошево, 22.10.2022

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на Иван Борисов Маринов, избран за общински съветник в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27 октомври 2019 год.

          В ОИК Бобошево постъпи Сигнал с изх. № 2785/16.09.2022 г. и наш вх. № 219/16.09.2022 г. от Крум Маринов – Кмет на община Бобошево, с който уведомява Председателя на ОИК Бобошево, че общинският съветник Иван Борисов Маринов, избран от листата на Коалиция „БСП за България“, отсъства от три поредни заседания на Общински съвет Бобошево.

            Предвид изложеното, Общинска избирателна комисия Бобошево с Протоколно решение № 1 по Протокол № 31/21.09.2022 г., реши да бъдат изискани от Председателя на Общински съвет Бобошево, относими по случая материали, както следва:

 1. Справка за броя и датите на проведените заседания на Общински съвет Бобошево в периода 01.01.2022 г. – 16.09.2022 г.;
 2. Справка за броя на заседанията, на който не е присъствал Иван Борисов Маринов за периода 01.01.2022 г. – 16.09.2022 г.;
 3. Заверени копия на присъствени списъци на проведените заседания на Общински съвет Бобошево в периода 01.01.2022 г. – 16.09.2022 г.;
 4. Информация за това, какъв е редът и начинът за уведомяване на общинските съветници за предстоящите заседания на Общински съвет Бобошево;
 5. Доказателства за надлежното уведомяване на Иван Борисов Маринов за насрочени заседания на Общински съвет Бобошевоза периода 01.01.2022 г. – 16.09.2022 г.;
 6. Информация, за това: дали Иван Борисов Маринов е представил в деловодството на Общински съвет Бобошево уведомления за неучастнието си в заседанията по уважителни причини и ако е представил да се предоставят заверени копия от същите на ОИК Бобошево;
 7. Други относими по случая материали, налични в деловодството на Общински съвет Бобошево, при възможност.

          С Писмо с изх. № 02-2905/27.09.2022 г. и наш вх. № 221/27.09.2022 г. г-н Стефан Тачев – Председател на Общински съвет Бобошево представи изисканата информация и заверени копия на относими материали по подадения сигнал. Видно от изложеното в цитираното писмо е, че общинският съветник – Иван Маринов в периода 01.01.2022 г. – 16.09.2022 г. е отсъствал от 4 (четири) заседания на Общинския съвет, проведени  на 02.02.2022 г., 28.07.2022 г., 25.08.2022 г. и 05.09.2022 г., без да е уведомил писмено за неучастията си Председателя на ОбС Бобошево, като три от заседанията, тези на 28.07.2022 г., 25.08.2022 г. и 05.09.2022 г., са поредно проведени, видно от приложената справка.

        Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината.

        На основание чл. 30, ал. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация Иван Маринов е уведомен с писмо с изх. № 222/29.09.2022 г. за възможността, че в 3-дневен срок от получаването на писмото може да направите писмено възражениепред Общинска избирателна комисия Бобошево. Изпратеното писмо чрез Български пощи ЕАД е върнато с ненарушена цялост в ОИК, като непотърсена пратка.

          На основание чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс съобщението до  Иван Маринов е от публикувано в сайта на ОИК Бобошево - https://oik1005.cik.bg/mi2019/messages и обявявано на „Информационно табло“, находящо се на адрес: гр. Бобошево, ул. „Иван Кепов" № 3, партерен етаж в сградата на Общинска администрация Бобошево.

         На основание чл. 30, ал.4, т. 5 от ЗМСМА, чл. 87, ал.1, т. 1 и чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Бобошево

РЕШИ:

       Прекратява предсрочно пълномощията на Иван Борисов Маринов, ЕГН: **********,  общински съветник от листата на  Коалиция „БСП за България“.

         Анулира издаденото удостоверение за избран за общински съветник.

        Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Кюстендил на основание чл. 459 от Изборния кодекс.

 

Председател: Веска Милчова Костадинова-Михалчева

Секретар: Илиян Георгиев Хаджийски

* Публикувано на 22.10.2022 в 22:38 часа

Календар

Решения

 • № 140 / 31.08.2023

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на избран за общински съветник следващия в листата на МК СДС (НФСБ, ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ВОЛЯ)

 • № 139 / 22.10.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник следващия от листата на Коалиция „БСП за България“

 • № 138 / 22.10.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на Иван Борисов Маринов, избран за общински съветник в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27 октомври 2019 год.

всички решения